+421 908 / 548 835
+421 908 / 138 438

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu pri poskytovaní služieb sú:
a) Záhrada a kvety Kútiky 1, s.r.o. / ďalej len poskytovateľ /
b) na druhej strane hostia, ktorými môžu byť: fyzické osoby: jednotlivci, skupiny právnické osoby: firmy, cestovné kancelárie,

II. Služby a spôsob ich zabezpečovania
1. Objednávku na poskytovanie služieb dohodne hosť osobne, telefonicky, písomne, alebo prostredníctvom internetu. Objednávka musí byť záväzne potvrdená e-mailom. V objednávke sa presne určí termín pobytu, cena, počet osôb, doplnkové služby.
2. Poskytovateľ zabezpečuje ubytovacie a doplnkové služby, ktoré klientovi poskytuje za úhradu.
3. Poskytovateľ poskytuje hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje platný cenník. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, resp. podľa dohody.

III. Vznik zmluvných vzťahov pri pobytoch
1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a hosťom vzniká na základe objednávky zákazníka priamo alebo prostredníctvom
2. Uzavretím zmluvného vzťahu sa poskytovateľ zaručuje zabezpečiť hosťovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Poskytovateľovi vzniká súčasne právo žiadať zaplatenie 50% z ceny pobytu.

IV. Ubytovacie služby
1. Zmluva vzniká záväzným potvrdením objednávky zákazníka a rezerváciou poskytovateľom.
2. Rezerváciu resp. ubytovanie si môže zákazník zabezpečiť písomne, telefonicky alebo rezerváciou objektu priamo na našej emailovej adrese www.svecova.i@gmail.com. Garantovanú rezerváciu objektu potvrdí poskytovateľ do 24 hodín od pripísania zálohovej úhrady na účet prevádzkovateľa vo výške 50 až 80 % z celkovej ceny pobytu. Druhú časť platby uhradí hosť pri nástupe na pobyt.
3. Hosťovi sú k dispozícii rezervované izby od 14:00 dohodnutého dňa príchodu. Zákazník nemá žiadny nárok na skoršie ubytovanie v rezervovanej izbe, avšak hosť s poskytovateľom sa môže dohodnúť na skoršom príchode.
4. Dohodnutá cena, ktorú má platiť zákazník a dohodnuté služby hotela vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebolo potvrdené inak, platia ceny uverejnené na internetovej stránke. Zákazník je povinný za ubytovanie a ním využité ďalšie služby zaplatiť platné, resp. dohodnuté ceny.
5. Ceny môže poskytovateľ ďalej zmeniť, keď si zákazník dodatočne želá zmeny v počte rezervovaných miest, službách poskytovateľa, alebo v dĺžke pobytu a poskytovateľ s tým súhlasí.
6. Izby musia byť v dohodnutý deň odchodu odovzdané poskytovateľovi najneskôr do 9:30, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. Poskytovateľ môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať 100% z plnej ceny ubytovania.

V. Storno podmienky garantovaných rezervácií
1. Výška storno poplatku závisí od dňa stornovania pred začiatkom realizácie služieb:
a) viac ako 60 dní pred dňom príchodu: 0 % z celkovej ceny nerealizovaných služieb
b) viac ako 30 dní pred dňom príchodu: 30 % z celkovej ceny nerealizovaných služieb
c) viac ako 10 dní pred dňom príchodu: 60 % z celkovej ceny nerealizovaných služieb
d) menej ako 10 dní pred dňom príchodu: 100 % z ceny nerealizovaných služieb V prípade, že sa hosť rozhodne odísť skôr, zaplatená suma nebude vrátená.

VI. Ostatné ustanovenia
1. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za veci, ktoré si hostia do zariadenia prinesú alebo v ňom odložia. Poskytovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za škody a straty, ktoré sa stanú v priestoroch zariadenia.
2. Pobyt hosťa v chate ďalej upravuje Ubytovací poriadok Apartmánového domu Red, ktorý je pre hostí záväzný. Zákazník zaplatením pobytu, resp. zálohy za pobyt potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.